תקנון פיזיו ארגובק בע"מ

1.1ברוכים הבאים לאתר www.fizzio.co.il להלן: "האתר" של חברת פיזיו ארגובק בע"מ, להלן "פיזיו ארגובק בע"מ" (שכתובתה רחוב ששת הימים 8 בני ברק). האתר מאפשר רכישה מקוונת של מוצרים המיוצרים, מיובאים ומשווקים על ידי פיזיו ארגובק בע"מ.

1.2 השימוש ו/או הביקור באתר כפופים להוראות ולתנאים המופיעים במסמך זה ו/או ביתר תכני האתר עצמו (להלן: "תנאי השימוש") ואלה חלים, ללא תנאי, על כל משתמש ו/או מבקר באתר (להלן: "המשתמש" ) חזקה על המשתמש כי השימוש שהוא ביצע ו/או מבצע באתר נעשה רק לאחר שהמשתמש נכנס לאתר וקרא הוראות ותנאים אלה בעיון והסכים להם.
1.3 כותרות הסעיפים הינן לשם נוחות והתמצאות המשתמש, והן לא תשמשנה בפרשנות תנאי השימוש.
1.4 האמור בתנאי השימוש מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, והוראות תנאי השימוש מתייחסות לשני המינים כאחד.
1.5 פיזיו ארגובק בע"מ רשאית, בכל עת, לשנות את תנאי השימוש באתר על ידי עדכונו של מסמך זה, ושינוי זה יחייב את המשתמשים לכל דבר ועניין.
1.6 המשתמש מצהיר כי השימוש שיעשה באתר יהיה שימוש חוקי, ועל פי התנאים שנקבעו על ידי פיזיו ארגובק בע"מ
2. השימוש והרישום לאתר
2.1 השימוש באתר ייעשה למטרות פרטיות ואישיות בלבד, למען הסר ספק לא תאושר מכירת מוצרים באתר לסוחרים ו/או סיטונאים. אין להעתיק, להציג בפומבי או להשתמש בתכנים המתפרסמים באתר לכל מטרה, מסחרית או אחרת, שאיננה שימוש אישי ופרטי. בכלל זה אין להעתיק, להציג בפומבי או להשתמש בתכנים מתוך האתר באתרי אינטרנט אחרים, בפרסומים אלקטרוניים מכל סוג שהוא, בתוכנות וביישומי מחשב, בטלפוניה ובתקשורת סלולרית, ברדיו, בטלוויזיה, בדפוס או במדיה אחרת כלשהי.
2.2 גולשים אשר גילם אינו עולה על 18 שנים ואשר מבקשים לעשות שימוש באתר, לרבות מסירת פרטים אישיים כהגדרתם להלן, נדרשים ליידע את הוריהם ו/או את האפוטרופוסים החוקיים שלהם בדבר תנאי השימוש באתר זה ולקבל את אישורם לביצוע כל פעילות, מכל סוג שהוא, במסגרת השימוש באתר.

3. ביצוע רכישות באמצעות האתר
3.1 מכירת המוצרים באתר הינה מכירה במחיר כפי שיופיע באתר מעת לעת. למען הסר ספק, פיזיו ארגובק בע"מ תהא רשאית בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי לשנות את מחיר ומגוון המוצרים.
3.2 המשתמש יהא רשאי לבחור מבין מגוון המוצרים שיוצעו למכירה באמצעות האתר, ויבחר את הכמות הרצויה של המוצר המבוקש.
3.3 ביצוע רכישות באמצעות האתר יתאפשר לכל משתמש אשר בבעלותו כרטיס אשראי ישראלי בתוקף אשר הונפק בישראל על ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי להלן: "אמצעי התשלום".
3.4 פיזיו ארגובק בע"מ תהא רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, למנוע את הגישה לרכישה ו/או הגלישה של משתמש שהתנהגותו אינה הולמת או שאינה לפי תנאי השימוש ו/או לפי כל דין, או המנסה לפגוע באופן כלשהו בניהול הרכישות באתר ו/או בפעילותו התקינה של האתר.
3.5 המשתמש ימסור פרטים אישיים הנחוצים לפיזיו ארגובק בע"מ לצורך חיוב אמצעי התשלום לצורך התקשרות עמו ולצורך משלוח המוצר אליו (להלן: "הפרטים האישיים")
3.6 המשתמש מצהיר כי הפרטים האישיים שימסור במהלך הרכישה יהיו אמיתיים, מלאים ומדויקים. ככל שהפרטים האישיים שימסרו יהיו שגויים או לא מדויקים, פיזיו ארגובק בע"מ לא תוכל להבטיח את ביצוע הרכישה. המשתמש מצהיר ומאשר כי ידוע לו שמסירת פרטים אישיים כוזבים ביודעין עלולה להוות עבירה פלילית וכי נגד מגישי פרטים אישיים כוזבים כאמור עלולים להינקט צעדים משפטיים אזרחיים ופליליים, לרבות תביעות בגין נזקים שיגרמו לפיזיו ארגובק בע"מ בשל כך, וזאת בין היתר לפי חוק העונשין, תשל"ז-1977, ולפי פקודת הנזיקין [נוסח חדש], תשכ"ח-1968.
3.7 המשתמש מצהיר כי ידוע לו שלא חלה עליו כל חובה חוקית למסור את הפרטים האישיים, וכי המטרה לשמה מבוקשים הפרטים האישיים היא לצורך השלמת העסקה.
3.8 פיזיו ארגובק בע"מ תבדוק בין בעצמה ובין באמצעות מי מטעמה את אמצעי התשלום עם הגורם הרלוונטי. יובהר ויודגש כי העסקה תשוכלל רק לאחר שפיזיו ארגובק בע"מ תקבל אישור על ביצוע החיוב ובכפוף לזמינות המלאי.
3.9 כל המוצרים כפופים להימצאותם במלאי. מובהר כי, רכישת מוצרים הינה עד גמר המלאי ובמקרה בו יתברר שמוצר אזל מהמלאי, פיזיו ארגובק בע"מ תפעל ליצור קשר עם המשתמש בהתאם לפרטים האישיים ותיידע אותו על אי זמינות המלאי ועל אי השלמת הרכישה. למען הסר ספק, פיזיו ארגובק בע"מ לא תהא אחראית לכל נזק ו/או הפסד אחר שייגרם למשתמש עקב אי השלמת הרכישה כאמור וכי התחייבותה של פיזיו ארגוב בע"מ להשלמת הרכישה כפופה, בין היתר, לאישור אמצעי התשלום וזמינות המלאי כאמור.
3.10 מועדי המשלוח של הרכישה יחושבו אך ורק החל מיום המחרת של אישור העסקה.
4. משלוח לכסאות
4.1 פיזיו ארגובק בע"מ תספק את הכסאות שנרכשו באתר על פי התנאים המפורטים להלן. פיזיו ארגובק בע"מ מתחייבת לספק רק מוצרים אשר התמורה בגינם שולמה במלואה באמצעות אמצעי התשלום של המשתמש (לרבות בגין ההובלה) ולכתובת אשר ציין המשתמש.
4.2 התשלום עבור המשלוח, כפי שיתפרסם באתר במועד הרכישה, יתבצע באמצעות אמצעי התשלום ויצטרף לתשלום עבור המוצרים ויהווה חלק אינטגרלי מהתמורה כאמור.
4.3 מועד אספקת הכסאות הוא כפי שהוגדר במוצר הספציפי, לא כולל שישי, שבת, ערבי חג וימי שבתון כאשר תחילת ספירתם היא ביום למחרת קבלת אישור העסקה.
4.4 מועד האספקה לקבלת הכסא כאשר הוא במלאי ע"י שליח עד 7 ימי עסקים, לא כולל ימי שישי שבת וערבי חג. כאשר מדובר בהזמנות משולבות של כסאות עם שולחנות המחייבים התקנה, האספקה תתבצע ב- 14 ימי עסקים לא כולל ימי שישי שבת וערבי חג. עלות השליחות בהתאם לכמות הטובין וסוג הטובין.
4.5 הובלה לבית לקוח ללא הרכבת המושב תהיה בעלות של 49 שח לא כולל אזורים מרוחקים. ומשלוח כולל הרכבה ייעלה 149 שח לא כולל אזורים מרוחקים.
4.6 לאזורים מרוחקים מועד האספקה לכסאות כאשר הם במלאי הינו עד14 ימי עסקים. עלות ההובלה לכסא ליישובי מצפה רמון ,הערבה ואילת, רמת הגולן, כביש הצפון, עוטף עזה, שטחים מעבר לקו הירוק תהיה 199 ש"ח.
4.7 הזמנים המפורטים הינם לפי התחייבות חברת השליחויות. לעיתים רחוקות ייתכנו עיכובים בתקופות עמוסות כמו בחגי תשרי, פסח ואירועי מכירות אינטרנטיות. פיזיו ארגובק בע"מ אינה אחראית על עיכוב שנוצר מרגע שהמוצר הועבר לחברת השליחויות.
4.8 מקום האספקה הקובע הינו הכתובת המאושרת על ידי הלקוח בהזמנה.
4.9 ללקוח תינתן אפשרות בחירה ראשונית לתיאום בחלון זמן של 8 שעות בשעות הבוקר או הצהריים לפי ימי הפצה לאזור בו הוא מתגורר. 4.10 המשתמש מצהיר כי ידוע לו כי תאריך ושעות ההגעה כאמור יכולים להשתנות מסיבות שאינן תלויות בפיזיו ארגובק בעמ ולא יינתן בגינן פיצויי.

4.11 פיזיו ארגובק בע"מ לא תהא אחראית לכל עיכוב באספקה ו/או לאי-אספקה שייגרמו כתוצאה מפרטים שגויים ו/או לא מדויקים ומלאים שמסר המשתמש ו/או כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתה של פיזיו ארגובק בע"מ לרבות שביתות, השבתות, מצב חירום כללי ובטחוני וכיוצא באלה.
5. החלפת כסאות לאחר ביצוע הזמנה
5.1 במידה והוזמן כסא, אך הכסא לא מתאים למשתמש, יכול המשתמש להחליף בכסא מדגם אחר.
5.2 ניתן לבצע את ההחלפה עד 14 יום מיום קבלת המוצר. ניתן להחליף את הכסא כאשר הוא במצב שלם, וללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם מכל מין וסוג שהוא ובאריזתו המקורית שבה נשלח ושלא נעשה בו שימוש או הרכבה.
5.3 כדי להחליף בין דגמים יש ליצור הזמנה חדש באתר לכסא המחליף.
5.4 בכל מקרה של החלפה עלות המשלוח הראשוני לא תוחזר.
5.5 ההחזר הכספי לכסא הראשון יינתן תוך 14ימי עסקים מיום אישור החזרת הכסא.
5.6 בתיאום עם מחלקת שירות הלקוחות, ניתן לתאם משלוח חדש לכסא המחליף ובאותה הזדמנות יילקח הכסא הראשון שנקנה וזאת בתשלום כולל של 99 ₪ בלבד לא כולל אזורים מרוחקים על המשלוח וההחזר ביחד.
5.7 בהחלפת כסאות לא ייגבו דמי ביטול לעסקה הראשונה.

6. ביטול עסקת כסאות
6.1 המשתמש יהא רשאי לבטל את עסקת קניית הכסאות תוך 14 יום ממועד קבלת המוצר או ממועד קבלת מסמך הכולל את פרטי העסקה, המאוחר מבין השניים בהתאם ובכפוף להוראות כל דין, לרבות הוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981 והתקנות מכוחו (להלן: "חוק הגנת הצרכן").
6.2 יובהר ויודגש כי ביטול עסקה לאחר שהכסא נשלח למשתמש, יהיה כפוף להשבת הכסא על ידי המשתמש, או לחלופין לתיאום איסופו של המוצר על ידי חברת הובלה מטעמו ועל חשבונו של המשתמש, כשהמוצר שלם, וללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם מכל מין וסוג שהוא באריזתו המקורית שבה נשלח.
6.3 החזרת הכסא תתבצע לאולם התצוגה של פיזיו ארגובק בע"מ בכתובת ששת הימים 8 בני ברק באריזתו המקורית שבה נשלח.
6.4 בכל מקרה של ביטול, עלות המשלוח לא תוחזר למשתמש. יודגש ויובהר כי, ביטול העסקה ו/או החלפת המוצרים ו/או זיכוי ו/או השבת התמורה ייעשו בהתאם להוראות כל דין.
6.5 החזר כספי יינתן ללקוח תוך 14 ימי עסקים מיום אישור החזרת הטובין וביטול העסקה. לאחר ביטול העסקה המשתמש יוכל לראות את הזיכוי לכרטיס האשראי שדרכו בוצעה העסקה באמצעות חברת האשראי.

6.6 יובהר כי, בהתאם לכל דין, פיזיו ארגובק בע"מ תהא רשאית לגבות דמי ביטול בשיעור של 5% מסכום העסקה או 100 ₪ לפי הנמוך מבניהם (לפי תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע"א-2010). בעסקאות ששולמו בכרטיס אשראי תקוזז עמלת הסליקה – בשיעור 1.7% מההחזר . בכל מקרה של ביטול העסקה שלא עקב פגם או אי התאמה, הכול בהתאם ובשיעורים הקבועים בדין.
6.7 בכל מקרה אשר בו, מחמת "כוח עליון" ו/או כל אירוע שאינו בשליטת פיזיו ארגובק בע"מ ו/או מי מטעמה, לא יתאפשר ניהול האתר כסדרו ו/או אספקת המוצרים ו/או עמידה בהתחייבות כלשהי של פיזיו ארגובק בע"מ באופן מלא או חלקי, תהא פיזיו ארגובק בע"מ רשאית לבטל את העסקאות וההתקשרויות, על פי שיקול דעתה הבלעדי. בסעיף זה "כוח עליון" משמעו כבמקובל על פי דין ולרבות אירועים ביטחוניים ו/או פעולות איבה ו/או מצבי חירום כלל ארציים או נקודתיים, שביתות או השבתות, תקלות מחשב, תקלות במערכת טלפונים או תקלות במערכות תקשורת אחרות ולרבות חבלות כלשהן.
6.8 מבלי לגרוע מהאמור לעיל, פיזיו ארגובק בע"מ תהא רשאית לבטל עסקה, כולה או חלקה, במקרה ונפלה בהצעה לרכישת מוצר טעות סופר חריגה וברורה על פניה, בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאורו.
6.9 מבלי לגרוע מן האמור לעיל, פיזיו ארגובק בע"מ תהא רשאית לבטל כל הזמנה, במקרה בו קיים חשד כי המשתמש ו/או צד שלישי כלשהו מנסים או ניסו לחבל במזיד בפעילות האתר ו/או פיזיו ארגובק בע"מ
. 7מבצעים
7.1 על אף האמור לעיל ייתכן שמעת לעת, יימכרו מוצרים באתר במסגרת מכירה מיוחדת (להלן: "מבצע")
7.2 כל מבצע יהא בתוקף עד למועד האחרון של מועד המבצע או עד לגמרי המלאי, לפי המוקדם מבניהם, הכל בכפוף לתנאי המבצע הרלוונטי שיפורסמו באתר.
7.3 פיזיו ארגובק בע"מ שומרת לעצמה את הזכות להודיע על מבצע, לשנותו או להפסיקו על פי שיקול דעתה ובהתאם להוראות הדין.
7.4 בכל מקרה של מחלוקת בקשר עם המבצע ו/או כלליו ו/או תנאיו ו/או הוראות תקנון זה, תכריע פיזיו ארגובק בע"מ בעניין והכרעתה תהיה סופית ובלתי ניתנת לערעור.
7.5 היה ותמצא אי התאמה ו/או סתירה בין הוראות תקנון זה לבין כל פרסום אחר, מכל מין וסוג ביחס למבצע, תהיינה הוראותיו של תקנון זה עדיפות והן אשר תקבענה.
8. פעילות האתר
8.1 השירות באתר ניתן כמות שהוא (As Is) ולא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה בקשר עם תכונות השירות, מאפייניו, מגבלותיו או התאמתו לצרכיו ולדרישותיו.
8.2 פיזיו ארגובק בע"מ עושה מאמצים על מנת לשמור על תקינותו ופעילותו של האתר. למרות האמור, פיזיו ארגובק בע"מ אינה מתחייבת שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו בלא הפסקות, קלקולים או תקלות – לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת, והיא לא תהיה אחראית באופן כלשהו לתקלות ו/או שיבושים ברשת האינטרנט העולמית ו/או בקווי בזק ו/או בקווי התקשרות המאפשרים את הגישה לרשת האינטרנט.
9 אחריות ושירות
9.1 המוצרים המוצעים לרכישה במסגרת האתר הינם חדשים לחלוטין, ולהם מעניקה פיזיו ארגובק בע"מ שירות ואחריות לאחר מכירה כנדרש על פי דין וכמפורט בתנאי האחריות.
9.2 בכל מקרה שהמשתמש סבור כי קיבל מוצר פגום עליו לפנות לשירות הלקוחות של פיזיו ארגובק בע"מ.
9.3 האחריות לטובין הינה למשך1 שנים בכפוף לתנאי האחריות אלא אם צוין אחרת במוצר מסוים. האחריות הינה לכל חלקי המוצר למעט בדי הריפוד של הכסאות והרשתות על גבי הכסאות. האחריות אינה חלה במקרה של שימוש שאינו סביר ושלא לשמו נועד המוצר.
9.4 מתן השירות והאחריות מתבצעת באולם התצוגה פיזיו ארגובק בע"מ בבני ברק ששת הימים 8, שירות באתר לקוח מחייבת תוספת תשלום.
10. מסירת פרטים על ידי המשתמש ומדיניות הגנת הפרטיות
10.1 פיזיו ארגובק בע"מ מכבדת את פרטיותו של כל אדם שמבקר באתר. מדיניות השמירה על הפרטיות המפורטת להלן, מתייחסת לסוג המידע ש פיזיו ארגובק בע"מ תהא רשאית לאסוף, כמו גם את הדרך והתכלית של עיבוד מידע זה. מדיניות זו של פיזיו ארגובק בע"מ אף תורה ותנחה את המשתמשים באתר כיצד לנהוג במידה שאינם מעוניינים שפרטיהם האישיים ייאספו או ימסרו לאחרים בקשר עם ביקורם באתר.
10.2 המשתמש מצהיר כי עם מסירת הפרטים האישיים במסגרת הרכישה ובכפוף לאישורו כנדרש על פי דין למשלוח הודעות על ידי פיזיו ארגובק בע"מ בקשר עם ביצוע הזמנות, באמצעות דוא"ל ו/או מסרון קצר הוא מסכים לקבל הודעות וחומר שיווקי פיזיו ארגובק בע"מ מפיצה ו/או תפיץ בעתיד בקשר עם המוצרים פיזיו ארגובק בע"מ מייבאת ומוכרת, בכל אחת מדרכי ההתקשרות שמסר, בהתאם לשיקול דעתה של פיזיו ארגובק בע"מ.
10.3 ככל שמשתמש אינו מעוניין לקבל הודעות מטעם פיזיו ארגובק בע"מ המשתמש יוכל לבחור, בעת ההרשמה, שלא להצטרף לרשימת התפוצה של האתר.
10.4 פיזיו ארגובק בע"מ נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע הנמסר על ידי המשתמש. למרות האמור, פיזיו ארגובק בע"מ לא תהיה אחראית, בכל מקרה, לכל נזק שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם למשתמש ו/או מי מטעמו כתוצאה מפגיעה במידע ו/או שימוש לא מורשה בו לרבות במקרים שאינם בשליטתן ו/או הנובעים מכוח עליון ו/או משימוש של כל צד שלישי במידע, בין אם ניתנה לו הרשאה מידי המשתמש לעשות שימוש כאמור ובין אם לאו.
11. מידע שנשתל באופן אוטומטי במחשב של מבקר באתר – Cookies
11.1 כאשר משתמש באתר, נכנס, או מבקר באתר, ייתכן ומידע מסוים יושתל במחשב או באמצעי אלקטרוני אחר שנעשה בו שימוש על ידי המשתמש, וזאת לצורך תפעול שוטף ותקין של האתר, התאמת האתר להעדפות האישיות של המשתמש ולצרכי אבטחת מידע. "Cookies" ("עוגיות") הן קבצים, לרבות קבצי טקסט שמאוחסנים בחומרת המחשב או באמצעי האלקטרוני בו נעשה שימוש על ידי המשתמש. תפקידן העיקרי של ה- Cookies, בין היתר, לסייע למשתמשים בקבלת שירותים שונים ולמטרות סטטיסטיות. במרבית הדפדפנים באינטרנט ניתן למחוק אתה-Cookies מהמחשב או מהאמצעי האלקטרוני האחר שנעשה בו שימוש, לחסום את כל ה-Cookies או לקבל התרעה לפני ש- Cookie מאוחסן במחשב או באמצעי האלקטרוני. כדי ללמוד יותר אודות שימושי אלה, נא עיין בהוראות השימוש הרלוונטיים לדפדפן האינטרנט או במסכי העזרה של המחשב.
12. קניין רוחני
12.1 כל זכויות הקניין הרוחני של פיזיו ארגובק בע"מ לרבות בגין עיצובו הגרפי של האתר, האתר עצמו, כתובתו, קוד המקור שלו, התמונות, בסיסי הנתונים, פרטי המוצרים וכן כל פרט הקשור בהפעלתו הינם רכושה הבלעדי של פיזיו ארגובק בע"מ.
12.2 אין להעתיק, לפרסם, להפיץ, לשכפל, לתרגם למכור או לשווק מידע כלשהו מן האתר (לרבות תמונות, טקסט, סימני מסחר, שם המותג קוד המקור, בסיס הנתונים, רשימת המוצרים וכיוצא באלה) בלא קבלת רשותה המפורשת של פיזיו ארגובק בע"מ מראש ובכתב. יובהר ויודגש כי האמור מתייחס גם לפרסום ו/או שימוש בכל האמור לעיל במסגרת אתר אינטרנט אחר כלשהו ו/או איסוף, באמצעות תוכנות ו/או אמצעים אחרים, והפצת נתונים מתוך האתר, באופן מסחרי או פרטי.
12.3 אין להציג את האתר בתוך מסגרת (Frame) גלויה או סמויה ואין לקשר לעמודים המצויים בתוכו ("קישור עומק"), אלא לעמוד הבית בלבד.

.13 שונות

13.1 פיזיו ארגובק בע"מ ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמש או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר, תהא עילת התביעה אשר תהא, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא.
13.2 פיזיו ארגובק בע"מ לא תהא אחראית לתוכן שיפורסם בקישורים המופיעים באתר, ככל שיופיעו, ואשר מובילים לאתרים אחרים. כמו כן פיזיו ארגובק בע"מ אינה מתחייבת כי הקישור יוביל לאתר קיים/פעיל.
13.3 ככל שנפלה טעות בתיאור הצבע ו/או במראהו ו/או בצורתו של המוצר, הדבר לא יחייב את פיזיו ארגובק בע"מ. התמונות והצבעים שיוצגו באתר נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בינם לבין צבעי ו/או מראה ו/או צורות המוצרים במציאות ולמשתמש לא תהא כל טענה בשל כך.
13.4 רישומיה הממוחשבים פיזיו ארגובק בע"מ בקשר עם ביצוע פעולות על ידי המשתמשים באתר יהוו ראיה חלוטה לנכונות אותן הפעולות.
13.5 פיזיו ארגובק בע"מ תהא רשאית לשנות את הוראות תנאי שימוש אלו מעת לעת על פי שיקול דעתה הבלעדי.
13.6 תנאי שימוש אלה וכל סכסוך הקשורים להם יפורשו בהתאם לדיני מדינת ישראל וסמכות השיפוט הייחודית והבלעדית לדון בכל סכסוך הנובע מתנאי השימוש או הקשור בהם תוקנה לבית המשפט המוסמך, לפי העניין, בתל אביב.

14. שולחנות עבודה וספריות 

14.1 פיזיו ארגובק בע"מ תספק את השולחנות שנרכשו באתר על פי התנאים המפורטים להלן. פיזיו ארגובק בע"מ מתחייבת לספק רק מוצרים אשר התמורה בגינם שולמה במלואה באמצעות אמצעי התשלום של המשתמש (לרבות בגין ההובלה) ולכתובת אשר ציין המשתמש.

14.2 התשלום עבור המשלוח, כפי שיתפרסם באתר במועד הרכישה, ייתבצע במועד האספקה ולפי חיוב לפי כמות הטובין וסוג הטובין.
 14.3 מועד אספקת השולחנות והספריות הוא כפי שהוגדר במוצר הספציפי(עד 10 ימי עסקים), לא כולל שישי, שבת, ערבי חג וימי שבתון כאשר תחילת ספירתם היא ביום למחרת קבלת אישור העסקה.
14.4 מועד האספקה לקבלת השולחנות והספריות כאשר הוא במלאי ע"י שליח עד 10 ימי עסקים, לא כולל ימי שישי שבת וערבי חג. כאשר מדובר בהזמנות משולבות של כסאות עם שולחנות המחייבים התקנה, האספקה תתבצע ב- 14 ימי עסקים לא כולל ימי שישי שבת וערבי חג. עלות השליחות בהתאם לכמות הטובין וסוג הטובין.
14.5 הובלה לבית לקוח ללא הרכבת השולחן או הספריה תהיה בעלות של 100 שח לפריט לא כולל אזורים מרוחקים (גבולות גדרה חדרה ). ומשלוח כולל הרכבה ייעלה 300-250 שח לא כולל אזורים מרוחקים.
14.6 לאזורים מרוחקים מועד האספקה כאשר הם במלאי הינו עד14 ימי עסקים. עלות ההובלה לשולחן או ספרייה ליישובי מצפה רמון ,הערבה אילת, רמת הגולן, כביש הצפון, עוטף עזה, דימונה,ירוחם, יישובי ים המלח והבקעה ושטחים מעבר לקו הירוק תהיה 199 ש"ח לפריט.  מחיר הובלה כולל הרכבה ליישוב מרוחק ייקבע בתיאום מראש עם המזמין ועדכון לפני מועד האספקה ולא לפי הכתוב באתר.
14.7 הזמנים המפורטים הינם לפי התחייבות חברת השליחויות. לעיתים רחוקות ייתכנו עיכובים בתקופות עמוסות כמו בחגי תשרי, פסח ואירועי מכירות אינטרנטיות. פיזיו ארגובק בע"מ אינה אחראית על עיכוב שנוצר מרגע שהמוצר הועבר לחברת השליחויות.
14.8 מקום האספקה הקובע הינו הכתובת המאושרת על ידי הלקוח בהזמנה.
14.9 ללקוח תינתן אפשרות בחירה ראשונית לתיאום בחלון זמן של 8 שעות בשעות הבוקר או הצהריים לפי ימי הפצה לאזור בו הוא מתגורר. 

14.10 המשתמש מצהיר כי ידוע לו כי תאריך ושעות ההגעה כאמור יכולים להשתנות מסיבות שאינן תלויות בפיזיו ארגובק בעמ ולא יינתן בגינן פיצויי.

14.11 פיזיו ארגובק בע"מ לא תהא אחראית לכל עיכוב באספקה ו/או לאי-אספקה שייגרמו כתוצאה מפרטים שגויים ו/או לא מדויקים ומלאים שמסר המשתמש ו/או כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתה של פיזיו ארגובק בע"מ לרבות שביתות, השבתות, מצב חירום כללי ובטחוני וכיוצא באלה.

 

צריך עזרה? תשאירו פרטים וניצור איתכם קשר בהקדם האפשרי!

מסכים לקבל מידע והצעות שיווקיות מ fizzio בדוא"ל